Tel: +84 (0) 238 3855452 (ext. 316) / +84 (0) 238.3855773

Fax: +84 (0) 238 3855 269

Email: phongsaudaihoc@vinhuni.edu.vn